වෘත්තාකාර මුහුණත් දෙකක් සහ වක්‍රාකාර මුහුනතක් සහිත ඝණ වස්තුවකට සිලින්ඩරය යැයි කියනු ලැබේ.සිලින්ඩරයට වක්‍ර දාර 2ක් අැත. ශීර්ෂ නොමැත

අරය r වූ ද, උස h වූද සිලින්ඩරයක්.

ක්ෂේත්‍රඵලයසංස්කරණය

සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨීය ක්ෂේත්‍රඵලය වන්නේ:

 

පරිමාවසංස්කරණය

සිලින්ඩරයක පරිමාව වන්නේ:

 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිලින්ඩරය&oldid=484911" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි