වෘත්තාකාර මුහුණත් දෙකක් සහ වක්‍රාකාර මුහුනතක් සහිත ඝණ වස්තුවකට සිලින්ඩරය යැයි කියනු ලැබේ.සිලින්ඩරයට වක්‍ර දාර 2ක් අැත. ශීර්ෂ නනොමැත. සිලින්ඩරයකට ත්‍රිකොනයක්ද නොමැත.

අරය r වූ ද, උස h වූද සිලින්ඩරයක්.

ක්ෂේත්‍රඵලය සංස්කරණය

සිලින්ඩරයක පෘෂ්ඨීය ක්ෂේත්‍රඵලය වන්නේ:

 

පරිමාව සංස්කරණය

සිලින්ඩරයක පරිමාව වන්නේ:

 
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිලින්ඩර&oldid=571788" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි