'වාක්‍යක තේරුම වෙනස් කරන තනි අකුරු නිපාත පද වේ. සාමාන්‍යයෙන් පෙර වදන සමග ඉඩක් නොතබා ලියන අතර සමහර ගුරුකුල වල ලේඛකයෝ නිපාත පද තනිව ලියනු දක්නට ලැබේ.

වාක්‍යාවසාන නිපාතයසංස්කරණය

කථාකරන සිංහල

  • යි

නිදසුන: අමර මමයි.

ලියන සිංහල

නිදසුන්:අමර මම.

නිදසුන්:සේවකයන් වැඩට එති'යි මම සිතුවෙමි

ප්‍රශ්නාර්ත නිපාතයසංස්කරණය

නිදසුන්:අමර මම?

අතිරේකාර්ථ නිපාතය සහ සන්ධාන නිපාතයසංස්කරණය

කථාකරන සිංහල

  • ත්

නිදසුන:අමරත් එනවා.

නිදසුන:අමරත් මමත් එනවා.

ලියන සිංහල

නිදසුන:අමර එයි.

නිදසුන:අමර මම එයි.

උපරිමාර්ථ නිපාතය සහ අවධාරණ නිපාතයසංස්කරණය

නිදසුන:අමර ලොකු පුතා.

නිදසුන:අමර එනවා.

සූචක නිපාතයසංස්කරණය

කථාකරන සිංහල

  • දි

නිදසුන:පන්සලේදි අමර මුනගැහුනා.

ලියන සිංහල

  • දී

නිදසුන:පන්සලේදී අමර හමුවිය.

ප්‍රතික්ෂේපාර්ථ නිපාතයසංස්කරණය

කථාකරන සිංහලේ පමණි

  • යැ

නිදසුන්:අමර මමයැ!

අනුමතාර්ථ නිපාතයසංස්කරණය

ලියන සිංහලේ පමණි

  • නෙ

නිදසුන්:අමර මමනෙ.

සූචකනාර්ථ නිපාතයසංස්කරණය

කථාකරන සිංහලේ පමණි

  • ලු

නිදසුන්:අමර මමලු!

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංහල_නිපාත_පද&oldid=425153" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි