කිසියම් කිරීමක් හෝ සිදුවීමක් හගවන පද ක්‍රියා පද ලෙස හදුන්වයි.

සිංහල භාෂාවේ ක්‍රියා පද වර්ග කොටස් අටක ට බෙදේ.

  1. පුර්ව ක්‍රියා
  2. මිශ්‍ර ක්‍රියා
  3. අසම්භාව්‍ය ක්‍රියා
  4. ප්‍රයෝජ්‍ය ක්‍රියා
  5. විධි ක්‍රියා
  6. ආශීර්වාද ක්‍රියා
  7. ත්‍රෛ කාලික ක්‍රියා
  8. කර්ම කාරක ක්‍රියා
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සිංහල_ක්‍රියා_පද&oldid=548400" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි