සැකිලි සාකච්ඡාව:කොමන්ස් ප්‍රවර්ගය

(සැකිලි සාකච්ඡාව:කොමන්ස්ප්‍රවර් වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Latest comment: වසර 12කට පෙර by Budelberger in topic Optimization

Optimizationසංස්කරණය

Don't you think we can add a second parameter {{{2|{{PAGENAME}}}}} ?

Budelberger (talk) 12:35, 20 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී) ( ).Reply[reply]

Return to "කොමන්ස් ප්‍රවර්ගය" page.