සැකිල්ල:විකිසෙනෙහස-විස්කෝතුවක්

(සැකිල්ල:WikiLove-cookie වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
තඹරු විජේසේකර විසින් ඔබට විස්කෝතුවක් පිරිනැමෙයි! විස්කෝතු විසින් විකිසෙනෙහස පතුරුවන අතර මෙම සත්කාර්යය නිසාවෙන් ඔබට සුබ දවසක් ගෙන දෙතැයි ඉත සිතින් පතමු. අතීතයේ ඔබ හා අසම්මතීන් ඇති කරගත් හෝ ඔබගේ හොඳ මිතුරෙකු වන හෝ තවත් අයෙකුට විස්කෝතුවක් ලබා දීමෙන් විකිසෙනෙහස පතුරුවන්න. මේ සඳහා විකිසෙනෙහස ලැබීමට නියමිත පරිශීලකයාගේ පරිශීලක සාකච්ඡා පිටුවෙහි {{subst: විස්කෝතුවක් }} යන කේතය බහාලන්න.