සැකිල්ල:වර්ගීකරණය/ක්ලෝරොෆීටා

< සැකිල්ල:වර්ගීකරණය(සැකිල්ල:Taxonomy/Chlorophyta වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.

පූර්වජ තක්සෝන
Ancestral taxa
You're currently creating: ක්ලෝරොෆීටා

Wikipedia does not yet have an article about Chlorophyta. You can help by creating it. The page that you are currently viewing contains information about Chlorophyta's taxonomy. Not sure why you're here? Get started with Wikipedia taxonomy.

Parent: Viridiplantae [Taxonomy; edit]
Rank: divisio (displays as Division)
Link: Chlorophyta
Extinct: no
Always displayed: yes (major rank)
Taxonomic references:
Parent's taxonomic references: