ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

{{str sub long|text|start|length}} = Substring of text starting at start and containing length characters. Base 0: the first character is numbered 0, and so on, e.g. {{str sub long|20090624130510|8|2}} returns the 2 characters starting at the 9th, i.e. "13"

start + length must be less than 100. Only operates on a limited character set.


See alsoසංස්කරණය


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Str_sub_long&oldid=200951" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි