{{{2}}}

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usageසංස්කරණය

Marks a string by ISO 15924 code of script. Switch between {{cuneiform}}, {{Coptic}}, {{Gaelic}}, {{Hebrew}}, {{Nastaliq}}, {{runic}}, {{Slavonic}}.

The Nasta'liq script is considered a font variant by both Unicode and ISO 15924. Use ur-Arab, ps-Arab or fa-Arab to access {{Nastaliq}}.

unaddressed is the selection of individual Chinese typefaces (Hani), should be solved via {{lang}}.

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Script&oldid=144063" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි