මෙම සැකිල්ල දී ඇති ධන පූර්ණ සංඛ්‍යාව වෙනුවෙන් නිවැරැදි ක්‍රමාකිංත ප්‍රත්‍යය යොදයි.

{{Ordinal|101}}, නිදසුනක් වශයෙන් සපයන්නේ101 වන.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Ordinal/ලේඛය&oldid=239458" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි