සැකිල්ල:Non-free use rationale logo

නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – අවවාදයයි: {{{Article}}} පවතින බවක් නොපෙනෙයි!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
විස්තරය

This is a logo for {{{Article}}}.

ප්‍රභවය

The logo may be obtained from {{{Article}}}.

ලිපිය

[[{{{Article}}}]]

භාවිත වන කොටස

The entire logo is used to convey the meaning intended and avoid tarnishing or misrepresenting the intended image.

මන්ද විසර්ජනය?

The logo is of a size and resolution sufficient to maintain the quality intended by the company or organization, without being unnecessarily high resolution.

භාවිතයේ අරමුණ

Choose "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other No Use specified. Choose "Use=" Infobox / Org / Brand / Product / Public facility / Other

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

Because it is a non-free logo, there is almost certainly no free representation. Any substitute that is not a derivative work would fail to convey the meaning intended, would tarnish or misrepresent its image, or would fail its purpose of identification or commentary.

වෙනත් තොරතුරු

Use of the logo in the article complies with Wikipedia non-free content policy, logo guidelines, and fair use under United States copyright law as described above.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Non-free_use_rationale_logo
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Non-free_use_rationale_logo&oldid=377982" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි