සැකිල්ල:Non-free use rationale book cover

නො-නිදහස් මාධ්‍ය භාවිත තාර්කිකත්වය – අවවාදයයි: {{{Article}}} පවතින බවක් නොපෙනෙයි!
ලොකුකරු භාවිතය (ඉංග්‍රීසි) ගැන විමිසිලිමත් වන්න. [[සබැඳි වරහන්]] හෝ අනෙකුත් ආකෘතිකරන නොමැතිව එක් ලිපියක නියමාකාර ශීර්ෂකය පමණක් ඇතුලත් කරන්න. නම් කර ඇති ලිපිය මකා දැමුමට ලක්වී තිබීමද සිදු විය හැක්කකි.
විස්තරය

This is the front cover art for the book {{{Article}}}. The book cover art copyright is believed to belong to the publisher or the cover artist.

ප්‍රභවය

It is believed that the cover art can or could be obtained from the publisher.

ලිපිය

[[{{{Article}}}]]

භාවිත වන කොටස

The entire front cover. Because the image is a book cover, a form of product packaging, the entire image is needed to identify the product, properly convey the meaning and branding intended, and avoid tarnishing or misrepresenting the image.

මන්ද විසර්ජනය?

The copy is of sufficient resolution for commentary and identification but lower resolution than the original book cover. Copies made from it will be of inferior quality, unsuitable as artwork on pirate versions or other uses that would compete with the commercial purpose of the original artwork.

භාවිතයේ අරමුණ

Choose from: Infobox / Header / Section / Author / Other

ප්‍රතිස්ථාප්‍ය?

As a book cover, the image is not replaceable by free content; any other image that shows the packaging of the book would also be copyrighted, and any version that is not true to the original would be inadequate for identification or commentary.

වෙනත් තොරතුරු

Use of the book cover in the article complies with Wikipedia non-free content policy and fair use under United States copyright law as described above.

Fair useFair use of copyrighted material in the context of [[{{{Article}}}]]//si.wikipedia.org/wiki/%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD:Non-free_use_rationale_book_cover
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template is to help users write fair use rationales for non-free book covers and other book art as required by WP:NFC and WP:FURG. Include this in the image file, once for each time you insert the book art image into an article.


Please use copyrighted content responsibly and in accordance with Wikipedia policy. A template alone does not make book cover art fair to use. It merely helps you state why you think it is appropriate.

This template is optimized for book cover art used in the article about the book. It may or may not work in other contexts. For example, this fair use rationale may not be appropriate for images of magazines, comic books, collections, or alternate editions.

Before saving, try the "preview" feature to review the text produced by this template. Be sure the language is true and complete. If not, consider using the override fields, a different template, or a hand-written justification.

Usageසංස්කරණය

(copy this to your image page)

{{Non-free use rationale book cover
| Article      = 
| Use        = <!--Choose: Infobox / Header / Section / Author / Other --> 
<!-- OPTIONAL FIELDS -->
| Type       = 
| Title       = 
| Volume      = 
| Author      = 
| Illustrator    = 
| Publisher     = 
| Cover_artist   = 
| Website      = 
| Owner       = 
| Commentary    = 
<!--OVERRIDE FIELDS -->
| Description    = 
| Source      = 
| Portion      = 
| Low resolution  = 
| Purpose      = 
| Replaceability  = 
| Other information = 
}}

Explanation of fieldsසංස්කරණය

Parameter Explanation
Format Format of the template:
Full - full fair use rationale template (Template:Non-free use rationale) - default
Data - displays media data fields only (Template:Non-free media data)
Rationale - displays fair use rationale fields (Template:Non-free media rationale)
Article Article name, no brackets.
Use How is the image used in the article? Choose one:
Infobox - in the infobox for the article about the book
Header - top of article about the book
Section - in a section devoted to the book
Author - in an article about the author (be careful here)
Other - some other use. Describe in "Purpose"
Optional fields
Type The type of book. (ex. novel, novella, etc.), default is book
Title Name of book, if different than article.
Volume If part of a multi-volume series, the volume number of the cover.
Author The author or creator of the book.
Illustrator The illustrator of the book.
Publisher The publisher of the book.
Cover_artist The cover artist of the book.
Website If taken from the web, where?
Owner Who owns the copyright, if known.
Commentary Discuss any commentary in the article about the cover art itself.
Override fields
Description Additional information about book or artwork
Source If not from the website, specifically where and how did you get the image?
Portion If you did not use the whole cover, what part did you use and why?
Low resolution If the image is unusually large or small, why?
Purpose If use is not one of the above categories, explain how you use it.
Replaceability Explain why the image cannot be replaced with free use, if boilerplate explanations are not accurate.
Other information Any other information you think helps the image's fair use case.

See alsoසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Non-free_use_rationale_book_cover&oldid=481925" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි