සැකිල්ල:තොරතුරුකොටුව බෙහෙත්

(සැකිල්ල:Drugbox වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
තොරතුරුකොටුව බෙහෙත්
Clinical data
Legal status ?
Identifiers
ATC code ?
Chemical data
Formula ?