කර්තෘ හිමිකම් ගැටළු සහිත ගොනුව:{{{1}}}සංස්කරණය

Copyright-problem.svg

Thank you for uploading [[:ගොනුව:{{{1}}}]]. However, it currently is missing information on its copyright status. Wikipedia takes copyright very seriously. It may be deleted soon, unless we can determine the license and the source of the file. If you know this information, then you can add a copyright tag to the image description page.

If you have uploaded other files, consider checking that you have specified their license and tagged them, too. You can find a list of files you have created in your upload log.

If you have any questions, please feel free to ask them at the media copyright questions page. Thanks again for your cooperation.

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[තනන්න]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Di-no_license-notice&oldid=196364" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි