සැකිල්ල:CSS3 multiple column layout

CSS3 multiple-column layout browser support
Property Internet
Explorer
Firefox Safari Chrome Opera
column-width
column-count
≥ 10
(2012)
≥ 1.5
(2005)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
columns ≥ 10
(2012)
≥ 9
(2011)
≥ 3
(2007)
≥ 1
(2008)
≥ 11.1
(2011)
break-before
break-after
break-inside
≥ 10
(2012)
සැකිල්ල:Maybe ≥ 10
(2016)
සැකිල්ල:Maybe සැකිල්ල:Maybe
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:CSS3_multiple_column_layout&oldid=481161" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි