සැකිල්ල:අවුරුදු, මාස, සති සහ දිනවලින් වයස

(සැකිල්ල:Age in years, months, weeks and days වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)