භාවිතය සංස්කරණය

මෙම සැකිල්ලේ කාරක රීති ඉතා සරලය: ඔබ හට ඉහත පණිවුඩය ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, {{විශ්‍රාමික}} හෝ ඉහත පණිවුඩය හා සමගින් දිනයක් ප්‍රදර්ශනය කිරීමට අවශ්‍ය නම්, {{විශ්‍රාමික|date=date (any format is acceptable)}} හෝ භාවිතා කරන්න. විශ්‍රාමික යන්නෙන් අදහස් වන්නේ ඔබ නැවත කිසි දිනෙක සංස්කරණය අරඹන්නේ නැති බවක් බැවින්, ඔබ නැවත යම් දිනෙක විකියට යළි පැමිණීමට අදහසක් ඇතිව සිටී නම් ඔබ අවිනිශ්චිත විකිබිඳුමක් ඇති කරගන්නා බවක් පමණක් සඳහන් කල යුතුවෙයි.

මෙම සැකිල්ල පරිශීලක පිටුවක බහා ලිය යුත්තේ අදාල පරිශීලක විසින් හෝ ඔහුගේ හෝ ඇයගේ හෝ ඉල්ලා සිටීම අභිමුඛයෙහි හෝ විය යුතුමය.

ඔබ විසින් විටින් විට සංස්කරණය කරන්නේ නම්, {{අර්ධ-විශ්‍රාමික}} භාවිතා කල යුතු වෙයි.

නිදසුන සංස්කරණය

{{විශ්‍රාමික|date=දෙසැම්බර් 2009}}


විශ්‍රාම ගෙන ඇත
මෙම පරිශීලකයා විකීපීඩියාවෙහි තව දුරටත් ක්‍රියාකාරී නොවේ  අනුව දෙසැම්බර් 2009.
{{විශ්‍රාමික|border=dashed 3px red |bgcolor=orange |fgcolor=blue |date=අද!!! }}


විශ්‍රාම ගෙන ඇත
මෙම පරිශීලකයා විකීපීඩියාවෙහි තව දුරටත් ක්‍රියාකාරී නොවේ  අනුව අද!!!.

මෙයද බලන්න සංස්කරණය