සැකිල්ල:පරිශීලක පිරිමි

මෙම පරිශීලක පිරිමියෙකි.


Usage සංස්කරණය

  • DO NOT copy the source of this userbox. Otherwise you risk putting your userpage in a miscategorization.
  • Put this Userbox on your userpage like this:{{පරිශීලක පිරිමි}}