සැකිල්ල:පදක්කම්ලෝකඩ

ලෝකඩ {{{1}}} {{{2}}}
මෙම සැකිල්ල, පදක්කම් වාර්තා වගුවක් ගැනීම සඳහා වූ පදක්කම් වාර්තා සැකිලි මාලාවෙහි එක් කොටසකි.

නිදසුන් සංස්කරණය

එකම රට වෙනුවෙන් එකම ක්‍රීඩාව සඳහා තරග කල තරගකරුවන් සඳහා, සැකිලි පිළිවෙල විය යුත්තේ රට, ක්‍රීඩාව, තරගය1, ත්‍යාගය, තරගය2, ත්‍යාගය යනාදි වශයෙනි.

{{පදක්කම්වගුවඅග්‍රය|Example.jpg|150px|alt=Alt text for image|මලල ක්‍රීඩකයාගේ නම}}
{{පදක්කම්රට| {{AUS}} }}
{{පදක්කම්ක්‍රීඩාව| [[මලල ක්‍රීඩා (ජවන හා පිටිය)|මලල ක්‍රීඩා]]}}
{{පදක්කම්තරගය|[[ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග]]}}
{{පදක්කම්රන්| [[2000 ගිම්හාන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග|2000 සිඩ්නි]] |[[ 2000 ගිම්හාන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග වලදී මලල ක්‍රීඩා - පිරිමි 100 මීටර|100 මී]] }}
{{පදක්කම්තරගය|[[පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා තරග]]}}
{{පදක්කම්රිදී| [[2006 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා තරග|2006 මෙල්බර්න්]] |[[2006 පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා තරගවලදී මලල ක්‍රීඩා|200 මී]] }}
{{පදක්කම්ලෝකඩ| 2006 මෙල්බර්න්| 400 මී}}
{{පදක්කම්පතුල}}
පදක්කම් වාර්තාව
Alt text for image
මලල ක්‍රීඩකයාගේ නම
 ඕස්ට්‍රේලියාව වෙනුවෙන් තරගකරු
මලල ක්‍රීඩා
ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග
රන් 2000 සිඩ්නි 100 මී
පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩල ක්‍රීඩා තරග
රිදී 2006 මෙල්බර්න් 200 මී
ලෝකඩ 2006 මෙල්බර්න් 400 මී

සබැඳි සැකිලි හා භාවිතයන් සංස්කරණය

පදක්කම් වාර්තා වගුවක් ගැනීම සඳහා පහත සැකිලි භාවිතා කල යුතුයි.

ශීර්ෂකය සංස්කරණය

{{පදක්කම්වගුවඅග්‍රය}} – with the optional image parameters (see example above):

  1. Image name without the 'Image:' or 'File:' prefix.
  2. Image size. Default value: 100px.
  3. Caption. This should always be the name of the competitor, with a description of the image if appropriate.

The alt=Alt text parameter contains a description of the image's visual appearance, for visually impaired readers; see WP:ALT. It should be specified if the image is specified.

Deprecated templates:

{{MedalTop}} and {{MedalTopPic}} – use {{MedalTableTop}} with {{MedalCompetition|ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග}}
{{MedalTableTopPic}} – use {{MedalTableTop}} with the same parameters

උප ශීර්ෂක සංස්කරණය

{{පදක්කම්රට}} – with the parameter:

  1. Appropriate template from Wikipedia:Inline templates linking country articles as the first parameter, using the when required

{{පදක්කම්ක්‍රීඩාව}} – with the parameter:

  1. Gender sport, or SportMen's or Women's followed by a link to the sport page piped appropriately, e.g. Men's [[Athletics (track and field)|athletics]], Women's [[Rowing (sport)|rowing]]. For mixed gender sports, link to the sport only

{{පදක්කම්තරගය}} – with the parameter:

  1. Link to the competition article, e.g. [[ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග]], [[Commonwealth Games]]

Depreciated templates:

{{MedalOlympic}} – use {{MedalCompetition|ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග}}
{{MedalParalympic}} – use {{MedalCompetition|Paralympic Games}}
{{MedalWorldChampionships}} – use {{MedalCompetition}}
{{MedalCommonwealthGames}} – use {{MedalCompetition|Commonwealth Games}}
{{MedalEuropeanChampionships}} – use {{MedalCompetition}}

ත්‍යාගයන් සංස්කරණය

{{පදක්කම්රන්}}
{{පදක්කම්රිදී}}
{{පදක්කම්ලෝකඩ}}
{{MedalDisqualified}}

All with the parameters:
  1. Year City — Year of competition and host city, linked to the appropriate article, e.g. [[2008 ගිම්හාන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග|2008 Beijing]]. For multiple awards at the same event, only link the first occurance
  2. Event — Event in which the medal was won, linked to the appropriate article, e.g. [[Athletics at the 2000 ගිම්හාන ඔලිම්පික් ක්‍රීඩා තරග - Men's 100 metres|100 m]]. Use a non-breaking space between a value and a unit.

{{MedalTrueSpirit}} – for athletes awarded with the Pierre de Coubertin medal, with the year of award as the first parameter

පාදම සංස්කරණය

{{පදක්කම්පතුල}}


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:පදක්කම්ලෝකඩ&oldid=317698" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි