සාර්වභෞමික ව්‍යාප්තිය

යම් තක්සෝනයක් ලොව පුරා ගැලපෙන වාසභූමිවල ව්‍යාප්තව තිබීම ජීවවේදයේදී සාර්වභෞමික ව්‍යාප්තිය ලෙස හඳුන්වනුලබයි.

Orcinus orca සහ උන්ගේ ව්‍යාප්තිය (නිල් පැහැයෙන්)