මිරිදිය ජලය හා එහි කාබනික දිවිය අධ්‍යයනය කිරීමේ ශාස්ත්‍රය. මෙය ජල විද්‍යාවහි ශාඛාවක් වන අතර ගොඩදිය (ගලා යන, ගලා නොයන, නැවුම් හා ලවණ ජලය) ජලයේ ජීව විද්‍යාත්මක, කායික, රසායනිත භූ විද්‍යාත්මක ජල විද්‍යාත්මක පැති කඩ සලකයි. මෙයින් ස්වභාවික හා මිනිසා විසින් නිෂ්පාදිත වැව්, පොකුනු, ගංඟා, ඇල දොල තෙත් බිම් වගුරු බිම් පිළිබඳ අධ්‍යයනය කරයි. මෙය ජල ජීව විද්‍යාවට සමීප සම්බන්ධකම් කියති. (ජල ජීව විද්‍යාවෙන් භෞතික විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව, භූ විද්‍යාව හා භූ ගෝල විද්‍යාව පරිසර විද්‍යාවෙහි ප්‍රශ්නවලට බලපාන ආකාරය අධ්‍යයනය කරයි.

හාවේ ජලාශය, නවසිලන්තය.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාරස_විද්‍යාව&oldid=464213" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි