සාකච්ඡාව:ජූම්ලා

There are no discussions on this page.

Great work and appriciate creating the joomla article. Writing in a more formal manner would be great ! --සදීප (talk) 16:51, 22 ඔක්තෝබර් 2010 (යූටීසී)

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සාකච්ඡාව:ජූම්ලා&oldid=124151" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි
Return to "ජූම්ලා" page.