සාකච්ඡාව:ආර්ථික විද්‍යාව

Add topic
There are no discussions on this page.

හිගකම. මෙයින් හැගවනුයේ අසීමිත මිනිස් උවමනාවන්ට සාපේක්ෂව ආර්ථිකය තුල පවතින සම්පත් සීමා සහිත වීමය. තවද සම්පත්වල විකල්ප ප්‍රයොජන පැවතිම හා හිගකම නිසා ආර්ථික විද්‍යාව ලෙස විෂයක් බිහිවන්නේය . — ඉදිරියෙහි දැක්වෙන අත්සන නොයෙදූ පරිකථනය Udeya kumara (සාකච්ඡාවදායකත්ව) විසින් 18:39, 10 අප්‍රේල් 2017‎ හිදී එක් කර ඇත

Return to "ආර්ථික විද්‍යාව" page.