යම් භූගෝලීය සීමාවක් තුල ස්වාධීන අධීකාරී බලය තිබීම වේ.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ස්වාධිපත්‍යය&oldid=552253" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි