ස්වභාවික නවීන විද්‍යාව

ස්වභාවික ලෝකය ගැන විද්‍යාවේ අංශයක්

බාහිර සබැදිසංස්කරණය

General subfields within the ස්වභාවික විද්‍යාවs
Astronomy | Biology | Chemistry | Earth science | Ecology | Physical science | Physics