සළමන්ක යනු, චිලි රාජ්‍යයේ සහ නගරයක්.

සළමන්ක
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සළමන්ක&oldid=289817" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි