සමුද්‍රසන්ධි (ඉංග්‍රීසි:  strait) යනු සමුද්‍ර දෙකක් යාකරන පටු ජල මාර්ගයක් වේ.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සමුද්‍රසන්ධි&oldid=502400" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි