සමුද්‍රසන්ධි (ඉංග්‍රීසි:  strait) යනු සමුද්‍ර දෙකක් යාකරන පටු ජල මාර්ගයක් වේ.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

මූලාශ්‍ර සංස්කරණය

භාහිර සබැඳි සංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සමුද්‍රසන්ධි&oldid=581979" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි