සමුද්‍රසන්ධි ඉංග්‍රීසි:  strait යනු සමුද්‍ර දෙකක් යාකරන පටු ජල මාර්ගයක් වේ.

ආශ්‍රිතසංස්කරණය

මූලාශ්‍රසංස්කරණය

භාහිර සබැඳිසංස්කරණය

  සමුද්‍රසන්ධි හා සබැඳි මාධ්‍ය විකිමාධ්‍ය කොමන්ස් හි ඇත

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සමුද්‍රසන්ධි&oldid=478620" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි