රටක සන්තක ප්‍රදේශ ලෙස හැඳින්වෙන්නේ එම රටේ දේශපාලනමය, පරිපාලනමය බෙදීම් වර්ගයකි. සන්තක ප්‍රදේශ රටේ පාලනයට අයත් නමුදු ප්‍රාන්ත හෝ පළාත් වැනි අනෙකුත් දේශපාලනික බෙදීම් තරමට වර්ධයනය වී නොමැත.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සන්තක_ප්‍රදේශ_(රටක)&oldid=326961" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි