සංස්කෘතික භූගෝල විද්‍යාව

සංස්කෘතික භූගෝල විද්‍යාව යනු මිනිස් භූගෝල විද්‍යාවේ උප කේෂ්ත්‍රයකි. ඒ අනුව සංස්කෘතික භූගෝල විද්‍යාව යනු සංස්කෘතික වශයෙන් ඇති දේවල් හා නිගමනයන් පිළිබඳවත් ස්ථානයන් හා අවකාශයට සම්බන්ධ වී ඇති ආකාරය හා ඒවායේ වෙනස්වීම පිළිබඳවත් හැදෑරිමයි. එහිදී භාෂාව, ආගම, ආර්ථිකය, රජය හා වෙනත් විද්‍යාමාන දේ විස්තර කිරිමේ හා වෙන් වෙන් ව පරීක්ෂා කිරිමේ මාර්ග පිළිබඳවත්, එක් තැනකින් තවත් තැනකට සංස්කෘතියේ ඇති වෙනස සහ ඇතැම් සංස්කෘතීන් වෙනස් නොවී තිබිම පිළිබඳවත් සහ අවකාශය සම්බන්ධයෙන් මනුෂ්‍යයන් ක්‍රියාකරන්නේ කෙසේද යන්නත් පැහැදිලි කෙරේ.

අධ්‍යයන සීමාව

සංස්කෘතික භූගෝල විද්‍යාව හැදෑරීමේ සීමාව පුළුල් පරාසයක පවතී. හැදෑරීමට ඇති මාතෘකාවන් අතර :

  • සංස්කෘතික ලක්ෂණ එක්රැස් කිරිමක්, පැහැදිලි කිරිමක් ලෙස ‍ගෝලීයකරණය අනුමාන කර ඇත.
  • බටහිරකරණය හෝ ඇමරිකානුකරණය, ඉස්ලාමීයකරණය වැනි වෙනත් ඒ හා සමාන ක්‍රියාමාර්ග.
  • රාජ්‍යයන් අතර නායකත්වය පිළිබඳව වූ සංස්කෘතික මත හෝ සංස්කෘතික අධිරාජ්‍යවාදය හරහා සංස්කෘතික සමානාත්මතාවය ඇතිවීම.
  • වෙනස් විම් හැදෑරීමක් ලෙස සංස්කෘතික ප්‍රදේශ වෙන් කොට දැක්වීම, විධි, ආකාරයන්, භාෂා, පුහුණු වීම්, ආයතන, ශක්තිමත් ඉදිකිරිම් පිළිබඳ සැලසුම් සහ භූ ගෝලීය ප්‍රදේශ පිළිබඳ පූර්ණ සංස්කෘතික හැදෑරීම් පෙළක් ඇති කිරීම. ( සංස්කෘතික ප්‍රදේශයක් බලන්න)
  • සංස්කෘතික භූමි දර්ශන හැදෑරීම.
  • අනෙක් මාතෘකා ඇතුලත් වන්නේ ස්ථානයේ ස්වාභාවය, යටත් විජිත වාදය, යටත් විජිතවාදයෙන් පසු ජාත්‍යන්තර වාදය, ආගමනය, විගමනය හා සංචාරක ව්‍යාපාරය සම්බන්ධවයි.