සංවිධානය (organization or organisation)

Organization termsසංස්කරණය

සංවිධානයක් යනු යම්‍ පොදු අරමුණක් ඉටුකර ගැනීම සදහා වූ පුද්ගලයන් සමූහයකගේ එකතුවකි.

සංවිධානයක් යනු සමාජ ආර්ථික ඒකකයකි.

මිනිසුන්ගේ විවිධ අවශ්‍යතා සහ වුවමනා සපුරාගැනීම පිණිස සමාජයට විවිධ නිශ්පාදන සහ සේවා ඵක් කරයි.ඵසේ සපයනු ලබන සේවා යම් නිශ්චිත පොදු අරමුණක් ඔස්සේ කටයුතු කරයි.සංවිධානයට දැක්ම,මෙහෙවරක්,ඉලක්ක,පරමාර්ථ,සම්පත්,ක්‍රියාවලීන්,පද්ධති,ව්‍යූහයක් සහ සංස්කෘතියක් අාදී උපාංග වලින් සමන්විත වන අතර ඵසේ පුද්ගලයින් දෙදෙනෙකු හෝ ඊට වැඩි පිරිසක් ඵක්ව කටයුතු කරණ මිනිසුන් කණ්ඩායමක් සංවිධානයක් වේ.

Orgaugfknbච්ජ්nization in sociologyසංස්කරණය

Organization in management and organizational studiesසංස්කරණය

ස๜໶ධ๟නකරණ නය๟යන

Organizational structuresසංස්කරණය

Pyramids or hierarchiesසංස්කරණය

Committees or juriesසංස්කරණය

Staff organization or cross-functional teamසංස්කරණය

Matrix organizationසංස්කරණයEcologiesසංස්කරණය

"Chaordic" organizationsසංස්කරණය

තවද බලන්නසංස්කරණය

Related listsසංස්කරණය

Referencesසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සංවිධානය&oldid=484943" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි