සංක්‍රාන්ති ලිංගික පුද්ගලයන්ගේ (අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව) පනත් කෙටුම්පත, 2017

ට්රාන්ස්ෙජ්ඩර් පුද්ගලයන්ට (අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂාව) පනත් ෙකටුම්පත 2017 වසෙර් පකිස්තානු සෙනෙට් සභාව විසින් සම්මත කරන ලද සම්මුතිෙය් අයිතිය සම්ෙපේෂණය කිරීම සඳහා පනතක් සම්මත කර ඇති අතර, දැන් ඔවුන් රජෙය් කාර්යාලවලින් සංක්රමණිකයන් ෙලස ලියාපදිංචි කළ හැකිය.[1]

Referencesසංස්කරණය

  1. Guramani, Nadir (7 March 2018). "Senate unanimously approves bill empowering transgenders to determine their own identity".