ශාක සංහතිය යනු යම්කිසි ප්‍රදේශයකට හෝ කාලසීමාවකට හෝ අදාල වන්නාවූ සියළුම ශාක වෙත්.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශාක_සංහතිය&oldid=469760" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි