ශ්‍රී ලංකාවේ බෙදුම්වාදය

ශ්‍රී ලංකාවේ බෙදුම් වාදය යනු මෙරට තුළ හඳුනා ගත හැකි ප්‍රධාන ම සංස්කෘතික ගැටලුවකි.