ශ්‍රී ලංකාවේ නීතිපතිවරයා

1881 අංක 01 දරන ආඥා පනතට අනුව වර්තමාන නීතිපති තනතුර පිහිටුවා ඇත.