ශ්‍රී ලංකාවෙහි කැබිනට් මණ්ඩලය

(ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)


ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය යනු, පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුතු කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගෙන් සැදි මණ්ඩලය යි.

ආශ්‍රිත

සංස්කරණය

බාහිර සබැඳි

සංස්කරණය