ශ්‍රී ලංකාවේ උප තැපැල් කාර්යාල ලැයිස්තුව/ආ

උප තැපැල් කාර්යාල යෙහි නම දුරකතන අංකය(න්)
ආදුරුප්පු වීදිය 243 3629
ආගලිය (091) 229 2211
ආගරපතන (051) 223 0251
ආඬිඅම්බලම 225 3002