ශ්‍රී ලංකාවේ ආරෝග්‍යශාලා

ශ්‍රී ලංකාවේ ආරෝග්‍යශාලා වර්ග කිහිපයක් වේ.

මූලික රෝහල්සංස්කරණය

ග්‍රාමීය රෝහල්සංස්කරණය


දිසා රෝහල්සංස්කරණය


රජයේ මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලාසංස්කරණය


පුද්ගලික රෝහල්සංස්කරණය