ශ්‍රී ලංකාවෙහි කැබිනට් මණ්ඩලය


ශ්‍රී ලංකාවේ කැබිනට් මණ්ඩලය යනු, පාර්ලිමේන්තුවට වගකිව යුතු කැබිනට් ඇමතිවරුන්ගෙන් සැදි මණ්ඩලය යි.

ආශ්‍රිත සංස්කරණය

බාහිර සබැඳි සංස්කරණය