ශ්‍රී බැබිලවනාරාම දහම් පාසල

ශ්‍රී බැබිලවනාරාම දහම් පාසල ශ්‍රී ලංකාවේ දඹදෙණිය ප්‍රෙද්ශයේ ශ්‍රී බැබිලවනාරාම පුහුලේ විහාරස්තානෙය් පවත්වාගෙන යන දහම් පාසලකි.

Sri Babilawanarama Temple

දහම් පාසලසංස්කරණය

දහම් පාසල් ශිෂය නායක මණ්ඩලයසංස්කරණය

දම් සෙනෙවිසංස්කරණය