ශ්‍රි ලාංකිකමානවංශය


ශ්‍රි ලාංකිකමානවංශය


ශ්‍රි ලංකාවේ විවිධ මානව වාංශික

ශ්‍රි ලංකාවේ විවිධ මානව වාංශික සමූහ ගත්විට ප්‍රධාන සමූහ තූනක් සහ ප්‍රධාන ‍නොවන සුළු මානව වාංශික සමූහ දෙකක් දක්නට ලැබේ. ................මානව කන්ඩායම ප්‍රතිශතය


සිංහල 74%

ශ්‍රි ලංකා ද්‍රවිඩ 12%

ඉන්දියානු ද්‍රවිඩ 6%

මුස්ලිම් 7%

බර්ගර්

අහිකුනංටක 1%

ආදීවාසි


සිංහල .........................

ශ්‍රි ලාංකික ද්‍රවිඩ ..................

ඉන්දියානු ද්‍රවිඩ ........................

මුස්ලිම් මානව වාංශික සමූහය ..................

බර්ගර් ...........................


ශ්‍රි ලංකාවේ ජනවාර්ගික අරගලයේ ජීව විද්‍යාත්මකපසුබිම, කොතලාවල ඒ.ඩී (පිටු අංක 10,11,12,13 )

සැ.යු. සංස්කරණය කෙරෙමින් පවතී

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ශ්‍රි_ලාංකිකමානවංශය&oldid=470847" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි