ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා චින වරාය නැණසල

ශ්‍රි ලංකා ගුවන් හමුදා චින වරාය නැණසල අරමුණුසංස්කරණය

  • ගුවන් හමුදා සේවා පුද්ගලයන්ට තොරතුරැ තාක්ෂණය පිළිබඳව දැණුම ලබා දීම
  • අන්තර් ජාල පහසුකම් ලබා දීම
  • e-mail පහසුකම් සැපයිම
  • පරිගණක පුහුණු ලබා දීම
  • ඡායා පිටපත් හා printing සේවාව ලබාදීම