විශේෂිත අධ්‍යාපනයකින් සහ පුහුණුවකින් පසුව සිදුකරන උපදෙස් හා සේවා සැපයීමේ රැකියා වර්ග වෘත්තීන් නමිවේ.

ගුරු වෘත්තිය

නියාමනයසංස්කරණය

මුල් අවධියේ පටන් වෘත්තීන් ස්වයං නියාමන සංවිධාන මගින් පාලනය වුනි. වරිතමානයේ මේ සඳහා ආණ්ඩු මැදිහත්වීම ඉහල යමින් පවතී.

වෘත්තීන්සංස්කරණය

ස්වයං පාලනයසංස්කරණය

තත්‍වය සහ ගරුත්‍වයසංස්කරණය

බලයසංස්කරණය

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වෘත්තිය&oldid=279077" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි