වී ගොවිතැන - ශ්‍රී ලංකාව

පරිසරය සමග සහජීවනයෙන් වී ගොවතැන සිදුකරන / සිදුකල සිංහල ක්‍රමය මෙම ලිපියෙන් සාකච්චා කෙරේ


ශ්‍රී ලංකාවේ යැපුම් කෘෂිකර්මයේ මෙන් ම ආහාර භෝග වගාවෙහි ප්‍රධානත ම භෝගය වී වශයෙන් හැඳින්විය හැක. ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක ම වී වගා කෙරේ.


වී ගොවිතැනට අවශ්‍ය භෞතික සාධක 1. ප්‍රමාණවත් ජල සැපයුම හෝ මි.මී. 1500ක් ඉක්මවන (අගල් 60) ඍතුමය වර්ෂාව

2. ඉහළ උෂ්ණත්වය. (සෙ.ග්‍රේ. 24ක් පමණ)

3. ජලය රඳවා තැබිය හැකි හා ඉවත් කළ හැකි තැනිතලා බිම් හෝ හෙල්මලු බෑවුම්.

4. මැටි සහිත දියලු පස. (හ්‍යුමස්, වැලි, මැටි හා රොන්මඩ අඩංගු වීම)

වී ගොවිතැන් ක්‍රම - ජලය ලැබෙන ආකාරය අනුවසංස්කරණය

ගොනුව:Farmers ploughing Sri Lanka.jpg
ශ්‍රී ලාංකාවේ කුඹුරක සීසාන ගොවීන්

ශ්‍රී ලංකාවේ සෑම දිස්ත්‍රික්කයක ම වී වගා කෙ‍රේ. නමුත් වැඩි ම බිම් ප්‍රමාණය කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේත් අඩු ම බිම් ප්‍රමාණය නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේත් දැකිය හැකි ය.


  1. අහස් වැස්සෙන්
  • තෙත් කලාපයේ වගා බිම් සියල්ලම පාහේ
  • වියලි කලාපයේ සමහර කුඹුරු
  1. වැවු වතුරෙන්
  • වියළි කලාපයේ බොහෝ කුඹුරු
  • තෙත් කලාපයේ ඉතා සුළු වශයෙන්

ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවිතැන ආශ්‍රිත ගැටලුසංස්කරණය

(1) වී වගාව තරුන පරපුර අතර ජනප්‍රිය නොකිරීම

(2) දේශගුණය සහ කාලගුණ රටාව වෙනස්වීමයි

(3) පාරම්ලරික දැනුම රැකගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් නොමැතිවීම

(4) දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ කෘත්‍රිම පොහොර සහ පලිබෝධ නාශක භාවිතය නිසා පස ආශ්‍රිත ගැටළු මතුවීම.(මෙය ප්‍රධාන ගැටලුවක් බවට පත් වී තිබේ.).

(5) ප්‍රතිරෝධී පැරනි වී දර්ශ වර බිත්තර වී නොමැතිවීම.

(6) වී අලෙවි කිරීමේ දුෂ්කරතා

(7) වැවු නඩත්තු නොකිරීම

(8)කුබුරු පුරන් වීම හා ගොඩ කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ වී ගොවිතැන දියුණු කිරීමට ගෙන ඇති ක්‍රියා මාර්ගසංස්කරණය

(1) ගොවි ජනපද ව්‍යාපාර ඇති කිරීම

(2) වැව් ප්‍රතිසංස්කරනය කිරීම.

(3) දිස්ත්‍රික් ඒකාබද්ධ ග්‍රාමීය සංවර්ධන යෝජනා ක්‍රම.

(4) සාම්ප්‍රදායික බිජ නැවත හදුන්වා දීම.

(5)පොහොර සහනාධාර ලබා දීම.

(6) වී ගොවියාට ඉහළ මිළක් යටතේ රජය මගින් වී මිලදී ගැනීමට කටයුතු කිරීම.

(7) කෘෂිකාර්මික ව්‍යාප්ති සේවාවන් පුළුල් කිරීම.

(9) ගොවීන්ට ණය හා සහනාධාර ලබා දීම.

(10)වගා රක්‍ෂණ හඳුන්වා දීම.

මේ අඩවිත් බලන්නසංස්කරණය

අඩවියෙන් බැහැර පිටුසංස්කරණය

Paddy Cultivation