"සිංහල වර්ණ මාලාව" හි සංශෝධන අතර වෙනස්කම්

සුළු
වගු රහිතව තුබූ දත්ත වගුගත කරන ලදී
සුළු
සුළු (වගු රහිතව තුබූ දත්ත වගුගත කරන ලදී)
{{main|සිංහල පිල්ලම්}}
 
{| class="wikitable"
 
|-
||| || හල්පිල්ල ඉවත්වෙයි
ආ ා ඇලපිල්ල
|-
ඇ ැ කෙටි ඇදපිල්ල
|ආ || || දිර්ඝ ඇලපිල්ල
|-
ඉ ි ඉස්පිල්ල
||| || කෙටි ඇදපිල්ල
ඊ ී දීර්ඝ ඉස්පිල්ල
|-
උ ැු කෙටි පාපිල්ල
|ඈ || || දිර්ඝ ඇලපිල්ල
ඌ ෑූ දීර්ඝ පාපිල්ල
|-
ඍ ෘ ගැටය සහිත ඇලපිල්ල
| || || ඉස්පිල්ල
ඎ ෲ ගැටය සහිත ඇලපිලි දෙක
|-
එ ෙ කොම්බුව
| || || දීර්ඝ ඉස්පිල්ල
ඒ ් හල්පිල්ල
|-
ඓ ෛ කොම්බු දෙක
| || ැු || කෙටි පාපිල්ල
ඔ ො කොම්බුව හා ඇලපිල්ල
|-
ඕ ෝ කොම්බුව හා හල්ඇලපිල්ල
| || ෑූ || දීර්ඝ පාපිල්ල
ඖ ෞ කොමුබුව හා ගයනුකිත්ත
|-
න්‍ය ්‍ය යංශය
| || || ගැටය සහිත ඇලපිල්ල
මර් රේඵය
|-
ත්‍ර රකාරංශය
||| || ගැටය සහිත ඇලපිලි දෙක
(අං) ං බිංදුව (අනුස්වාරය)
|-
(අඃ) ඃ බිංදු දෙක (විසර්ගය)
| || || කොම්බුව
|-
| || || හල්පිල්ල
|-
||| || කොම්බු දෙක
|-
||| || කොම්බුව හා ඇලපිල්ල
|-
| || || කොම්බුව හා හල්ඇලපිල්ල
|-
| |||| කොමුබුව හා ගයනුකිත්ත
|-
|න්‍ය || ්‍ය || යංශය
|-
|මර් || || රේඵය
|-
|ත්‍ර || || රකාරංශය
|-
|(අං) || || බිංදුව (අනුස්වාරය)
|-
|(අඃ) || || බිංදු දෙක (විසර්ගය)
|-
 
==ආශ්‍රිත ලිපි==
"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:MobileDiff/278777" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි