අවසරදීමේ දෝෂයකි

පහත හේතුව නිසා, ඔබ හට පරිශීලකයන්ගේ අයිපී ලිපින සහ වෙනත් තොරතුරු පිරික්සන්න සඳහා අවසර නොමැත:

ඔබ අයැදුම් කර සිටි කාර්යය, ඉදිරි කාණ්ඩයට අයත් පරිශීලකයන්ගේ පරිහරණයට සීමා කර ඇත: පරීක්ෂක නිළධරයින්.

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:CheckUser" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි