ප්‍රවර්ගයන්ට බෙහෙවින්ම සබැඳි

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. CatAutoTOC generates no TOC‏‎ (සාමාජිකයෝ 4,457 කි)
 2. විකිපීඩියා මෘදු යළි යොමු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 3,458 කි)
 3. අත්‍යාවශ්‍යම හේතුවක් නොමැති නම් මකා නොදැමියයුතු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 3,457 කි)
 4. භින්න වූ ගොනු සබැඳි සහිත පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,927 කි)
 5. සැඟවුණු ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,700 කි)
 6. Wikipedia documentation pages‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,699 කි)
 7. Webarchive template wayback links‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,610 කි)
 8. Files with no machine-readable author‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,501 කි)
 9. Commons category link is on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,304 කි)
 10. අංකුර ලිපි සියල්ල‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,287 කි)
 11. සියලු නිදහස් මාධ්‍යය‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,110 කි)
 12. Commons category link is defined as the pagename‏‎ (සාමාජිකයෝ 2,092 කි)
 13. Templates using TemplateData‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,895 කි)
 14. Files with no machine-readable description‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,863 කි)
 15. Files with no machine-readable source‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,817 කි)
 16. විකිපීඩියා සැකිලි ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,673 කි)
 17. නිරීක්ෂණ ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,673 කි)
 18. GFDL ගොනු‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,591 කි)
 19. Commons category link is locally defined‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,552 කි)
 20. අංකුර ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,525 කි)
 21. Wikipedia license migration candidates‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,511 කි)
 22. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයය රූප‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,473 කි)
 23. Articles with hCards‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,440 කි)
 24. සූචිගත නොකළ පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,323 කි)
 25. Portal templates with redlinked portals‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,110 කි)
 26. විකිපීඩියාවෙහි වැරදි ආරක්‍ෂිත සැකිලි අඩංගු පිටු‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,108 කි)
 27. කෙටි විස්තරයක් සහිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,093 කි)
 28. Coordinates on Wikidata‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,065 කි)
 29. LCCN හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,059 කි)
 30. බහාලුම් ප්‍රවර්ග‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,057 කි)
 31. GND හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,042 කි)
 32. සියළු රටේ දත්ත සැකිලි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,008 කි)
 33. J9U හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 1,002 කි)
 34. Articles with hatnote templates targeting a nonexistent page‏‎ (සාමාජිකයෝ 987 කි)
 35. සියළු නො-නිදහස් මාධ්‍ය‏‎ (සාමාජිකයෝ 884 කි)
 36. Pages with reference errors‏‎ (සාමාජිකයෝ 879 කි)
 37. Pages containing cite templates with deprecated parameters‏‎ (සාමාජිකයෝ 875 කි)
 38. මාසික ශුද්ධ පවිත්‍රණ ප්‍රවර්ගය ගණිනය‏‎ (සාමාජිකයෝ 850 කි)
 39. Redirects connected to a Wikidata item‏‎ (සාමාජිකයෝ 843 කි)
 40. Commons category link is the pagename‏‎ (සාමාජිකයෝ 836 කි)
 41. Unprintworthy redirects‏‎ (සාමාජිකයෝ 832 කි)
 42. අනාථ ලිපි සියල්ල‏‎ (සාමාජිකයෝ 820 කි)
 43. සැකිල්ලෙහි අනීතික දාතම් පරාමිතික සහිත ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 810 කි)
 44. NKC හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 778 කි)
 45. Lua-based templates‏‎ (සාමාජිකයෝ 773 කි)
 46. CS1 ඉංග්‍රීසි-භාෂා මූලාශ්‍ර (en)‏‎ (සාමාජිකයෝ 736 කි)
 47. භින්න වූ භාහිර සබැඳි සහිත ලිපි සියල්ල‏‎ (සාමාජිකයෝ 724 කි)
 48. ග්‍රෙගරි දිනදසුනේ අවුරුදු‏‎ (සාමාජිකයෝ 718 කි)
 49. කෙටි මං වෙතින් හරවා යැවීම්‏‎ (සාමාජිකයෝ 698 කි)
 50. BNF හැඳුනුම් සමග පවතින විකිපීඩියා ලිපි‏‎ (සාමාජිකයෝ 697 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:බෙහෙවින්_සබැඳි_ප්‍රවර්ග" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි