ද්විත්ව යළි-යොමුකිරීම්

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 17:25, 25 සැප්තැම්බර් 2021 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

අනෙකුත් යළි-යොමුවීම් පිටුවලට යළි-යොමුවන පිටුවල ලැයිස්තුවක් මෙම පිටුවේ දැක්වේ. එක් එක් පේළියක අඩංගු වන්නේ පළමු හා දෙවන යළි-යොමුවීම් වලට සබැඳි හා ඒ සමග පළමු යළි-යොමුව එල්ල වන්නාවූ, සාමාන්‍යයෙන් "සත්‍ය" ඉලක්ක පිටුව වන, දෙවන යළි-යොමුවේ ඉලක්කයයි.කපා හැරි නිවේශිතයන් පිලිබඳ ගැටළු විසඳා ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 17 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #17.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සොමියේ (සංස්කරණය) →‎ Somiye →‎ සොමියේ
 2. දහතුන්වන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 3. ඊජිප්තුවේ දහතුන්වන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 4. දහතුන්වන ටොලමි තියොස් ෆිලොපේටර් (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 5. XIIIවන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 6. XIIIවන ටොලමි තියොස් ෆිලොපේටර් (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 7. ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 8. ටොලමි XIII (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 9. ඉන්සු දේබි (සංස්කරණය) →‎ ක්වීන් ඉන්සු →‎ ක්වීන් ඉන්සු
 10. ක්වීන් ඉන්සු (සංස්කරණය) →‎ ක්වීන් ඉන්සු →‎ ක්වීන් ඉන්සු
 11. ශාරීරික චෛත්‍ය (සංස්කරණය) →‎ ශාරීරික චෛත්‍ය →‎ ශාරීරික චෛත්‍ය
 12. Somiye (සංස්කරණය) →‎ සොමියේ →‎ Somiye
 13. පරිශීලක:DeltaQuad (සංස්කරණය) →‎ පරිශීලක:AmandaNP →‎ m:User:DeltaQuad
 14. පරිශීලක:محمد شعیب (සංස්කරණය) →‎ පරිශීලක:Yethrosh →‎ ur:User talk:محمد شعیب
 15. පරිශීලක සාකච්ඡාව:DeltaQuad (සංස්කරණය) →‎ පරිශීලක සාකච්ඡාව:AmandaNP →‎ m:User talk:DeltaQuad
 16. පරිශීලක සාකච්ඡාව:محمد شعیب (සංස්කරණය) →‎ පරිශීලක සාකච්ඡාව:Yethrosh →‎ ur:User talk:محمد شعیب
 17. සැකිල්ල:Infobox treaty (සංස්කරණය) →‎ සැකිල්ල:Infobox treaty →‎ සැකිල්ල:Infobox treaty

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:ද්විත්ව_යළි-යොමුකිරීම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි