අවශ්‍ය පිටු

පමණක් ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති පිටු හැර ඔවුන්ට වඩාත් සබැඳි සමග නොවන පවතින පිටු ලැයිස්තුව. ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති බව නොපවතින පිටු ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න විශේෂ:භින්න යළි-යොමුකිරීම්.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:34, 16 ජූනි 2024 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. සැකිල්ල:Infobox observatory‏‎ (සබැඳියන් 6,529 කි)
 2. සැකිල්ල:Infobox casino‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 3. සැකිල්ල:Infobox convention center‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 4. සැකිල්ල:Infobox desalination plant‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 5. සැකිල්ල:Infobox factory‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 6. සැකිල්ල:Infobox hut‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 7. සැකිල්ල:Infobox mill building‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 8. සැකිල්ල:Infobox oil refinery‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 9. සැකිල්ල:Infobox restaurant‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 10. සැකිල්ල:Infobox tunnel‏‎ (සබැඳියන් 6,502 කි)
 11. සැකිල්ල:Infobox monastery‏‎ (සබැඳියන් 6,500 කි)
 12. Latitude‏‎ (සබැඳියන් 6,494 කි)
 13. Longitude‏‎ (සබැඳියන් 6,493 කි)
 14. සැකිල්ල:Infobox mountain pass‏‎ (සබැඳියන් 6,466 කි)
 15. සැකිල්ල:Infobox climbing area‏‎ (සබැඳියන් 6,464 කි)
 16. සැකිල්ල:Infobox climbing route‏‎ (සබැඳියන් 6,464 කි)
 17. සැකිල්ල:Infobox glacier‏‎ (සබැඳියන් 6,464 කි)
 18. සැකිල්ල:Infobox spring‏‎ (සබැඳියන් 6,464 කි)
 19. සැකිල්ල:Infobox terrestrial impact site‏‎ (සබැඳියන් 6,464 කි)
 20. සැකිල්ල:Infobox New York City Subway station‏‎ (සබැඳියන් 6,463 කි)
 21. සැකිල්ල:Infobox Australian road‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 22. සැකිල්ල:Infobox Holocaust event‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 23. සැකිල්ල:Infobox New Zealand suburb‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 24. සැකිල්ල:Infobox Scottish island‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 25. සැකිල්ල:Infobox Spanish missions in the Americas‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 26. සැකිල්ල:Infobox business park‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 27. සැකිල්ල:Infobox castrum‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 28. සැකිල්ල:Infobox concentration camp‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 29. සැකිල්ල:Infobox fault‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 30. සැකිල්ල:Infobox golf facility‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 31. සැකිල්ල:Infobox mine‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 32. සැකිල්ල:Infobox motorway services‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 33. සැකිල්ල:Infobox sedimentary basin‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 34. සැකිල්ල:Infobox superfund‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 35. සැකිල්ල:Infobox transmitter‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 36. සැකිල්ල:Infobox urban feature‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 37. සැකිල්ල:Infobox wildfire‏‎ (සබැඳියන් 6,462 කි)
 38. සැකිල්ල:Infobox aerial lift line‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 39. සැකිල්ල:Infobox cycling championship‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 40. සැකිල්ල:Infobox earthquakes in date‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 41. සැකිල්ල:Infobox mining‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 42. සැකිල්ල:Infobox oil field‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 43. සැකිල්ල:Infobox reactor‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 44. සැකිල්ල:Infobox ski area‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 45. සැකිල්ල:Infobox sports rivalry‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 46. සැකිල්ල:Infobox waterlock‏‎ (සබැඳියන් 6,460 කි)
 47. Equirectangular projection‏‎ (සබැඳියන් 6,440 කි)
 48. Decimal degrees‏‎ (සබැඳියන් 6,352 කි)
 49. Pixel‏‎ (සබැඳියන් 6,347 කි)
 50. විකිපීඩියා:ලූඅ‏‎ (සබැඳියන් 968 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි