අවශ්‍ය පිටු

පමණක් ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති පිටු හැර ඔවුන්ට වඩාත් සබැඳි සමග නොවන පවතින පිටු ලැයිස්තුව. ඔවුන්ට සම්බන්ධ යළි-යොමුකරයි ඇති බව නොපවතින පිටු ලැයිස්තුවක් සඳහා, බලන්න විශේෂ:භින්න යළි-යොමුකිරීම්.

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 12:09, 4 ජූනි 2023 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. Copyright infringement‏‎ (සබැඳියන් 489 කි)
 2. විකිපීඩියා:Userfication‏‎ (සබැඳියන් 412 කි)
 3. විකිපීඩියා:Automated taxobox system‏‎ (සබැඳියන් 385 කි)
 4. සැකිලි සාකච්ඡාව:ක්‍රිපූ වසර මාතෘකා අනුව‏‎ (සබැඳියන් 353 කි)
 5. ක්‍රිපූ 7 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 332 කි)
 6. 9 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 318 කි)
 7. 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 306 කි)
 8. සුන්‍යෂ්ටිකයන්‏‎ (සබැඳියන් 304 කි)
 9. ද්වීපද නාමකරණය‏‎ (සබැඳියන් 292 කි)
 10. Microformat‏‎ (සබැඳියන් 283 කි)
 11. ක්‍රිපූ 6 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 279 කි)
 12. Copyright law of the United States‏‎ (සබැඳියන් 259 කි)
 13. විකිපීඩියා:Sockpuppet investigations‏‎ (සබැඳියන් 257 කි)
 14. United States copyright law‏‎ (සබැඳියන් 244 කි)
 15. උගත් ශාස්ත්‍රාලය‏‎ (සබැඳියන් 241 කි)
 16. Opisthokont‏‎ (සබැඳියන් 231 කි)
 17. Unikont‏‎ (සබැඳියන් 230 කි)
 18. Obazoa‏‎ (සබැඳියන් 229 කි)
 19. Eumetazoa‏‎ (සබැඳියන් 228 කි)
 20. Holozoa‏‎ (සබැඳියන් 227 කි)
 21. Filozoa‏‎ (සබැඳියන් 226 කි)
 22. ISSN (identifier)‏‎ (සබැඳියන් 226 කි)
 23. Bilateria‏‎ (සබැඳියන් 225 කි)
 24. ක්‍රිපූ 8 වන සියවස‏‎ (සබැඳියන් 224 කි)
 25. ParaHoxozoa‏‎ (සබැඳියන් 223 කි)
 26. Parsing‏‎ (සබැඳියන් 222 කි)
 27. Nephrozoa‏‎ (සබැඳියන් 220 කි)
 28. විකිපීඩියා:ALT‏‎ (සබැඳියන් 217 කි)
 29. විකිපීඩියා:Link rot‏‎ (සබැඳියන් 215 කි)
 30. විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Twinkle‏‎ (සබැඳියන් 215 කි)
 31. විකිපීඩියා:ලූඅ‏‎ (සබැඳියන් 204 කි)
 32. Vertebrate‏‎ (සබැඳියන් 201 කි)
 33. ISO 4217‏‎ (සබැඳියන් 200 කි)
 34. ISO 3166-1 alpha-3‏‎ (සබැඳියන් 193 කි)
 35. Deuterostome‏‎ (සබැඳියන් 192 කි)
 36. විකිපීඩියා:Inline templates linking country articles‏‎ (සබැඳියන් 192 කි)
 37. HCard‏‎ (සබැඳියන් 191 කි)
 38. Demonym‏‎ (සබැඳියන් 190 කි)
 39. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයා‏‎ (සබැඳියන් 189 කි)
 40. Olfactores‏‎ (සබැඳියන් 187 කි)
 41. Gnathostomata‏‎ (සබැඳියන් 186 කි)
 42. International Olympic Committee‏‎ (සබැඳියන් 182 කි)
 43. Teleostomi‏‎ (සබැඳියන් 181 කි)
 44. Country code top-level domain‏‎ (සබැඳියන් 180 කි)
 45. විකිපීඩියා:WikiProject Microformats‏‎ (සබැඳියන් 180 කි)
 46. විකිපීඩියා:RFUD‏‎ (සබැඳියන් 179 කි)
 47. සැකිල්ල:R from move/except‏‎ (සබැඳියන් 177 කි)
 48. උදවු:Find sources‏‎ (සබැඳියන් 176 කි)
 49. List of IOC country codes‏‎ (සබැඳියන් 173 කි)
 50. List of FIFA country codes‏‎ (සබැඳියන් 170 කි)

(පෙර 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.wikipedia.org/wiki/විශේෂ:අවශ්‍ය_පිටු" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි