නේපාලයේ ප්‍රථම ජනාධිපතිවරිය වේ. ඇය වර්තමානයේ නේපාලයේ ජනාධිපතිනියයි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විද්‍යා_දේවී_භණ්ඩාරි&oldid=424543" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි