විකිපීඩියා:පරිපාලකභාවය කුමක් නොවන්නේද

(විකිපීඩියා:What adminship is not වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)

මෙම රචනාව විකිපීඩියාවේ පරිපාලකභාවය කුමක් නොවන්නේදයන්න විස්තර කරයි.

හැඳින්වීම

සංස්කරණය

පරිපාලකයනට අණදීමේ අධිකාරයක් නැත" in the sense that some imagine. They can draw a line based on policies, norms and judgement, and enforce that line with the tools. They often have good insight and suggestions to users, and they should be good at gaining others' co-operation and working with people. But they do not, ever, act as "managers" to people in the business sense. They implement policies which the community in broad has agreed upon. Thus for example:

  • ඔවුන් "ජනතාව දකිනදෑ" තීරණය නොකරයි. An admin who deletes a page can only do so under circumstances the community has decided: in accordance with the communal decision. They are implementers—they do not decide the policy. Likewise admins implement a standard of editorship and use of blocking and protection which has already gained consensus via a discussion (in which admins have absolutely no special authority of any kind).
  • They do not need to know how "everything works". They need to know enough not to misuse what they touch, and to conduct themselves well. The emphasis is on "not making mistakes", not on "doing it all". Users do things, admins just handle the few exceptions where for practical reasons we don't let every new user do so. Even very experienced admins—including those elected to higher positions than admin—usually don't know how everything works.
  • Admins are users that the community trusts to operate the tools. If an admin goes for a year without making an edit, it doesn't necessarily have an impact on their trustworthiness when they return to editing. Hence an admin's obligation isn't to "do" any specific role; rather, to act responsibly if or when they do take action.
  • Admins should gain broad respect, but frankly no user is obligated to respect or listen to them (it's not a requirement of editing), and many will not. Blocking is not merely a tool to be used instead of talking to people.

උසස් ප්‍රමිතීන් පවත්වා ගැනීම අවශ්‍යය කරුණකි. නමුත් බොහෝ අය පරිපාලකවරු කරන්නේ කුමක්දැයි යන්න ගැන වැරදි හැඟීමක් ඇති කරගෙන සිටිත්. ඇත්තටම පරිපාලකවරු යනු:

  1. අත්දැකීම සහ විශ්වාසය මත ප්‍රජාව විසින් තෝරා පත් කර ගත් පරිශීලකයින්ය.
  2. නිත්‍ය වශයෙන්ම හොඳ ප්‍රමිතීන් අනුව සංස්කරණය් කරමින් දායක වන සංස්කාරකවරුන්ය.
  3. users who are allowed to act as custodians of the tools that for pragmatic reasons need to be restricted in access (due to the presence of many people on the Internet who would use them for purposes that don't help the project).
  4. ප්‍රජාව විසින් සම්මත කරගත් නීතීන් හෝ සම්මතයන් අනුව යමින් ඒවා ක්‍රියාවට නගමින්, වෙනත් කිසිවක් ක්‍රියාවට නොනගවමින් කටයුතු කරාවියැයි විශ්වාසය කල හැකි පරිශීලකයින්ය

වඩාත් නිශ්චිතව

සංස්කරණය

පරිපාලකභාවය ජය කුසලානයක් නොවේ

සංස්කරණය

Administrator status does not place you in an elevated status within Wikipedia. It is not the user-equivalent of a good article or featured article. Administrators rapidly find they have no extra sway in policy or other decisions because of an RfA. It does not affirm a user's contributions as an editor and is not an award for good editing or other good service. You will not gain respect simply by being an administrator. It may help to consider the other meaning of the word administrator, that is one who facilitates, rather than one who controls.

Adminship is simply a statement that the individual is a normal user whom the community views as likely to use the extra tools responsibly if allowed access to them. An admin is just a normal user with a mop and a bucket. It certainly does not give you any Sergeant-like authority.

පරිපාලකභාවය අයිතිවාසිකමක් නොවේ

සංස්කරණය

High edit counts and a dedication to Wikipedia often demonstrate reliability and aptitude for adminship. However, candidates with high edit counts sometimes fail to pass a Request for adminship, because RfA is about a user's approach and attitudes, not about "how much they do". This is not personal; it does not mean that the community fails to appreciate your contributions. A number of exceptional editors are not admins and will never be, some through choice, some through communal consensus. A number of admins regularly ask to drop their adminship, to leave behind administrative chores and get back to editing instead. Sometimes good contributors simply do not have the proper temperament to be admins; but they are still valuable. දායකත්ව සංඛ්‍යාව හෝ විකිපීඩියාවේ සිටි කාලසීමාව පරිපාලකභාවය සඳහා අයිතිවාසිකමක් ලබානොදේ.

Adminship is not diplomatic immunity

සංස්කරණය

Every administrator must keep in mind that admins are tools of Wikipedia as a whole. This means that all policies apply to admins just as they do to any user—if not more so. Admins can be readily blocked, stripped of their admin powers, or banned. Admins must follow all of Wikipedia policies (such as the three-revert rule) and uphold consensus and a neutral point of view.

පරිපාලකභාවය, විකිපීඩියාවට දායකවීමට අනිවාර්ය හෝ අත්‍යවශ්‍ය අංගයක් නොවේ

සංස්කරණය

Administrators have access to useful tools not available to other users, and are able to use these to serve Wikipedia in additional ways. However, some Wikipedians do not wish to become administrators—despite having the expected levels of experience and community support. Users may always reject the opportunity or nomination to stand for adminship. Additionally, many tools and site areas exist for ordinary users to help in ways they might not have initially considered—see Contributing to Wikipedia. Users can even label the way in which they are helping by, for example, joining WikiProjects and using the relevant Userboxes.

පරිපාලකභාවය සෙල්ලමක් නොවේ

සංස්කරණය

Putting yourself up for or nominating other Wikipedians to have an RfA is not a game and is serious. When you are an administrator you don't just block and unblock who you want, delete and undelete what you want, go around editing protected pages when you want or go protecting and unprotecting whatever you want.

පරිපාලකභාවය වෙනත් අයට භාවිතාකිරීමට නොවේ

සංස්කරණය

ඔබ හා ඔබම පමණක් භාවිතා කල යුතු අමතර මෙවලම් කිහිපයකට අවසරය ලැබෙනු ඇත. කිසියම් හෙයකින් මෙම මෙවලම් වෙනත් අයෙකුට භාවිතා කරන්නට දී ඒ බව සනාත වුවහොත් ඔබේ පරිපාලකභාවය අහෝසි වීමට බොහෝ ඉඩ ඇත.

පරිපාලකභාවය ලොකු දෙයක් නොවේ

සංස්කරණය

අමතර සංස්කරණ මෙවලම්(which, pragmatically, cannot be given to every user) වෙත ලැබෙන ප්‍රවේශය හැර පරිපාලකභාවයේ කිසිදු විශේෂයක් නැත. එම සංස්කරණ මෙවලම් තාක්‍ෂණිකව භාවිතාකිරීම හැර ඉන් ඔබ්බට විශේෂ තත්‍වයක්, සල්ලාපයන්හීදී අදහස් වලට වැඩි බරක් හෝ විශේෂ වරප්‍රසාදයක් පරිපාලකභාවයෙන් නොලැබේ. පරිපාලකභාවය යනු සැම පරිශීලකයකුටම භාවිතා කිරීමට ඉඩ දිය නොහැකි අතිරේක මෙවලම් කිහිපයකට අවසරදීම විනා වෙන කිසිවක් නොවේ. මෙමගින් අමතර සමාජ තත්වයක් හෝ වැදගත්කමක් හෝ සාකච්ජාවලදී වැඩි වැදගත්කමක් එක් නොකෙරේ. තවද මෙම මෙවලම් භාවිතා කිරිමේ වරප්‍රසාදය හැරුනුකොට වෙන් කිසිවක් නොලැබේ.


මේවාත් බලන්න

සංස්කරණය